skip to Main Content

Anunț concurs muncitori necalificați 2 posturi

CALENDAR

privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat – 2 posturi

 

Primăria Oraşul Salcea, cu sediul în localitatea Salcea, str. Calea Sucevei nr. 9B, oraș Salcea, judeţul Suceava organizează concurs conform H.G. nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămâna, a posturilor contractuale, de execuție, vacante de muncitor necalificat (2 posturi) din cadrul Serviciului Public de Dezvoltare al oraşului Salcea.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

Condiții specifice:

pentru muncitor necalificat:

 1. pregătirea profesională: minim școala gimnazială;
 2. abilitatea de a lucra în echipă;
 3. corectitudine, obiectivitate și energie;
 4. rezistență la efort și stres;
 5. viteză de reacție și capacitate de a lua decizii;
 6. capacitate de prevedere a situațiilor deosebite;
 7. conştiinciozitate față de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 8. permisul de conducere constituie un avantaj;
 9. vechimea în muncă nu este obligatorie.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 1. Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se depun la compartimentul resurse umane al primăriei Orașul Salcea, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de 25.04.2023, între orele 07.30 – 15.30, de luni până vineri.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
  c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
  d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
  f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
  g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
  h) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Copia actului de identitate, a permisului de conducere, copiile documentelor de studii

și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 1. Selecţia dosarelor de concurs

În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a

dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

 1. Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul administrativ al primăriei Orașul Salcea, precum şi pe pagina de internet a instituţiei, http://primariasalcea.ro/, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de concurs prevăzut la punctul 2.

 1. Proba scrisă și proba practică

Proba scrisă se desfăşoară în data de 05.05.2023, ora 09.00. Locul de este sala de şedinţă, etaj 2 din cadrul Primăriei Oraşului Salcea, Calea Sucevei nr 9B, judetul Suceava.

Proba practică se desfăşoară în data de 05.05.2023, ora 13.00. Locul de desfășurare este în cadrul Primăriei Oraşului Salcea, Calea Sucevei nr 9B, judetul Suceava

 1. Interviul

Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise și/sau probei practice, nu mai târziu de 11.05.2023, la sediul primăriei Orașul Salcea, sala de şedinţă etaj 2 din cadrul Primăriei Oraşului Salcea, Calea Sucevei nr 9B, judetul Suceava. Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă și proba practică.

 1. Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul primăriei Orașul Salcea, din oraș Salcea, Calea Sucevei nr. 9B precum şi pe pagina de internet a instituţiei, http://primariasalcea.ro/, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 1. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba interviu, candidaţii

nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul primăriei Orașul Salcea, din oraș Salcea, str. Calea Sucevei, nr. 9B, județul Suceava, precum şi pe pagina de internet a instituţiei, http://primariasalcea.ro/, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 1. Rezultate finale

Rezultatele finale se afişează la sediul primăriei Orașul Salcea, din oraș Salcea, str. Calea Sucevei, nr. 9B, județul Suceava, precum şi pe pagina de internet a instituţiei, http://primariasalcea.ro/, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Sunt declaraţi admişi la interviu şi/sau proba practică candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.

Anexăm la prezentul anunţ bibliografia de concurs. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile și accesând pagina oficială  http://primariasalcea.ro/ și/sau la numărul de telefon 0230529319. De asemenea, sunt afişate și la avizierul din incinta Primăriei Oraşului Salcea, Calea Sucevei nr. 9B.

http://posturi.gov.ro/anunt/muncitor-necalificat-2-posturi-primaria-orasul-salcea-judetul-suceava/ 

Back To Top