skip to Main Content

Concurs 2022

CALENDAR

privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

 • Muncitor necalificat – 6 posturi

 

Oraşul Salcea, judeţul Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale de execuție vacante, de muncitor necalificat (6 posturi) din cadrul Serviciul Public de Dezvoltare al oraşului Salcea.

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

CERINTELE POSTULUI:

 1. a)    Pregătirea profesională: minim școala gimnazială;
 2. b)    Conştiinciozitate față de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 3. c)    Abilitatea de a lucra în echipă, corectitudine, obiectivitate și energie, rezistență la efort și stres, viteză de reacție și capacitate de a lua decizii, capacitate de prevedere a situațiilor deosebite;
 4. d)   Responsabilitatea implicată de post: de a executa operațiuni și lucrări care vizează întreținerea suprafețelor din exteriorul clădirii primăriei – maturat, udat, cosit și alte lucrări în acest scop;
 5. e) Permisul de conducere constituie un avantaj.
 6. f) vechimea nu este obligatorie.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 1. Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Registratura primăriei Orașul Salcea, în termen de

10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de 24.06.2022, între orele 07.30 – 15.30, de luni până vineri.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. carnet de conducere
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta având obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, a permisului de conducere, copiile documentelor de studii

și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 1. Selecţia dosarelor de concurs

În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a

dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

 1. Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs,

cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul administrativ al primăriei Orașul Salcea, precum şi pe pagina de internet a instituţiei, http://primariasalcea.ro/, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de concurs prevăzut la punctul 2.

 1. Proba scrisă și proba practică

Proba scrisă se desfăşoară în data de 04.07.2022, ora 09.00. Locul de este sala de şedinţă, etaj 2 din cadrul Primăriei Oraşului Salcea, Calea Sucevei nr 9B, judetul Suceava.

Proba practică se desfăşoară în data de 04.07.2022, ora 13.00. Locul de desfășurare este în cadrul Primăriei Oraşului Salcea, Calea Sucevei nr 9B, judetul Suceava

 1. Interviul

Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, respectiv 08.07.2022, la sediul primăriei Orașul Salcea, sala de şedinţă etaj 2 din cadrul Primăriei Oraşului Salcea, Calea Sucevei nr 9B, judetul Suceava. Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă și proba practică.

 1. Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul primăriei Orașul Salcea, din oraș Salcea, Calea Sucevei nr 9 B precum şi pe pagina de internet a instituţiei, http://primariasalcea.ro/, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 1. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba interviu, candidaţii

nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul primăriei Orașul Salcea, din oraș Salcea, str. Calea Sucevei, nr. 9B, județul Suceava, precum şi pe pagina de internet a instituţiei, http://primariasalcea.ro/, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 1. Rezultate finale

Rezultatele finale se afişează la sediul primăriei Orașul Salcea, din oraș Salcea, str. Calea Sucevei, nr. 9B,

județul Suceava, precum şi pe pagina de internet a instituţiei, http://primariasalcea.ro/, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Anexăm la prezentul anunţ bibliografia de concurs. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile si accesând pagina oficială  http://primariasalcea.ro/ si/sau la numărul de telefon 0230529319. De asemenea, sunt afişate și la avizierul din incinta Primăriei Oraşului Salcea, Calea Sucevei nr. 9B.

 

CALENDAR

privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

 • Șef formație pompieri – 1 post

 

Oraşul Salcea, judeţul Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, șef formație pompieri (1 post) din cadrul Compartimentului Situații de Urgență al oraşului Salcea.

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

CERINTELE POSTULUI:

 1. a)    Pregătirea profesională: studii medii, absolvent cu diplomă de bacalaureat;
 2. b)    Conştiinciozitate față de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 3. c)    Abilitatea de a lucra în echipă, corectitudine, obiectivitate și energie, rezistență la efort și stres, viteză de reacție și capacitate de a lua decizii, capacitate de prevedere a situațiilor deosebite, gândire analitică și conceptuală, folosire eficientă a resurselor la dispoziție, disciplină, integritate, conduită morală;
 4. d)   Responsabilitatea implicată de post: de a executa operațiuni care vizează coordonarea de specialitate a activităților de protecție civilă și de apărare împotriva incendiilor, de a îndeplini atribuțiile pentru prevenirea riscurilor producerii unor situații de urgență prin activitatea de îndrumare și control și să intervină pentru efectuarea acțiunilor de ajutor și de salvare a oamenilor și bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situații.
 5. e) Pregătire de specialitate: atestate profesionale în domeniu (curs de șef serviciu SVSU într-un centru de formare autorizat de A.N.C.absolvit cu diplomă).
 6. f) Permis de conducere categoria B.
 7. g) Cunoștințe medii operare pe calculator (Word, Excel).
 8. h) Apt din punct de vedere fizic, medical și psihologic.
 9. i) Cunoașterea legislației pe linie PSI, Situații de Urgență.
 10. j) Vechime în specialitate: 1 an.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 1. Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Registratura primăriei Orașul Salcea, în termen de

10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de 24.06.2022, între orele 07.30 – 15.30, de luni până vineri.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. permis conducere.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta având obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, a permisului de conducere, copiile documentelor de studii

și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 1. Selecţia dosarelor de concurs

În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a

dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

 1. Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs,

cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul administrativ al primăriei Orașul Salcea, precum şi pe pagina de internet a instituţiei, http://primariasalcea.ro/, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de concurs prevăzut la punctul 2.

 1. Proba sportivă eliminatorie și proba scrisă

Proba sportivă eliminatorie se desfăşoară în data de 04.07.2022, ora 08.00. Locul de este terenul sportiv școlar al Școlii Gimnaziale Aurelian Stanciu, oraşul Salcea, Calea Sucevei, judetul Suceava.

Proba scrisă se desfășoară în data de 04.07.2022, ora 10.00. Locul de desfășurare este la sediul primăriei Orașul Salcea, sala de şedinţă etaj 2 din cadrul Primăriei Oraşului Salcea, Calea Sucevei nr. 9B, judetul Suceava.

 1. Interviul

Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, respectiv 08.07.2022, la sediul primăriei Orașul Salcea, sala de şedinţă etaj 2 din cadrul Primăriei Oraşului Salcea, Calea Sucevei nr 9B, judetul Suceava. Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

 1. Comunicarea rezultatelor la proba sportivă, scrisă şi interviu

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul primăriei Orașul Salcea, din oraș Salcea, Calea Sucevei nr 9 B precum şi pe pagina de internet a instituţiei, http://primariasalcea.ro/, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 1. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba interviu, candidaţii

nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul primăriei Orașul Salcea, din oraș Salcea, str. Calea Sucevei, nr. 9B, județul Suceava, precum şi pe pagina de internet a instituţiei, http://primariasalcea.ro/, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 1. Rezultate finale

Rezultatele finale se afişează la sediul primăriei Orașul Salcea, din oraș Salcea, str. Calea Sucevei, nr. 9B,

județul Suceava, precum şi pe pagina de internet a instituţiei, http://primariasalcea.ro/, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Anexăm la prezentul anunţ bibliografia de concurs. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile si accesând pagina oficială  http://primariasalcea.ro/ si/sau la numărul de telefon 0230529319. De asemenea, sunt afişate și la avizierul din incinta Primăriei Oraşului Salcea, Calea Sucevei nr. 9B.

Back To Top